Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:


BUSINESS DREAMS Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 11E/6

40-082 Katowice

Adres zwrotu towaru:

Business Dreams Sp. z o.o.

Ul. Karola Olszewskiego 36, 32- 600 Oświęcim

Adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie@dobrytata.org.pl

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Odstąpienie od umowy dla Koszulek Dobrego Taty.